Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωστοποιούμε ότι:
– στο ΦΕΚ Β΄ 2629/28-06-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 100526/Δ2/21-06-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου»
– στο ΦΕΚ Β΄ 3022/26-07-2019 δημοσιεύτηκε διόρθωση σφάλματος στην ανωτέρω Υ.Α.
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω ΦΕΚ

fek_2019_2629b
fek_2019_3022b

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 3022Β/2019)
Στη 100526/Δ2./21-06-2019 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2629/τ.Β΄/28.06.2019, διορθώνονται:
1. Στη σελίδα 30040, στην 5η γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
Φυσική Αγωγή 2-1-2
στο ορθό:
Φυσική Αγωγή 2-2-1
2. Στη σελίδα 30042, στην τελευταία γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
Νέο ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
στο ορθό:
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6