Νόμοι

n2327_1995.pdf
n2454_1997.pdf
n2515_1997_arthro_1.pdf
n2525_1997.pdf
n2725_1999.pdf
n2811_2000.pdf
n2909_2001.html
n2909_2001.jpg
n3079_2002.pdf
n3149_2003.pdf
n32027_2002.pdf
n3255_2004.html
n3282_2004.pdf
n3316_2005.pdf
n3369_2005.pdf
n3404_2005.pdf
n3443_2006.pdf
n3475_2006.pdf
n3549_2007.pdf
n3577_2007.pdf
n3648_2008.pdf
n3708_2008.pdf
n3738_2009.pdf
n3748_2009.pdf
n3794_2009.pdf
n3812_2009.pdf
n3848_2010.pdf
n3852_2010.pdf
n3879_2010.pdf
n3912_2011.pdf
n3919_2011.pdf
n3966_2011.pdf
n3982_2011.pdf
n4009_2011.pdf
n4058_2012.pdf
n4093_2012.pdf
n4111_2013.pdf
n4115_2013.pdf
n4148_2013.pdf
n4186_2013.pdf
n4194_2013.pdf
n4205_2013.pdf
n4210_2013.pdf
n4218_2013.pdf
n4229_2014.pdf
n4249_2014.pdf
n4249_20141.pdf
n4254_2014.pdf
n4261_2014.pdf
n4262_2014.pdf
n4264_2014.pdf
n4274_2014_metegrafes.pdf
n4275_2014.pdf
n4281_2014.pdf
n4283_2014.pdf
n4285_2014.pdf
n4301_2014.pdf
n4310_2014.pdf
n4310_2014_57.pdf
n4310_2014_58.pdf
n4310_2014_59.pdf
n4310_2014_72.pdf
n4316_2014.pdf
n4326_2015.pdf
n4327_2015.pdf
n4332_2015.pdf
n4336_2015.pdf
n4342_2015.pdf
n4351_2015.pdf
n4361_2016.pdf
n4368_2016.pdf
n4369_2016.pdf
n4386_2016.pdf
n4387_2016.pdf
n4415_2016.pdf
n4429_2016.pdf
n4439_2016.pdf
n4452_2017.pdf
n4468_2017.pdf
n4485_2017.pdf
n4504_2017.pdf
n4521_2018.pdf
n4547_2018.pdf
n4559_2018.pdf
n4589_2019.pdf
n4609_2019.pdf
n4610_2019.pdf 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ: 54 Α /2012 Νόμος 4057
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 4057/2012: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΦΕΚ: 233 Α /2011 Νόμος 4027
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Καταργήσεις Γραφείων

ΦΕΚ: 118 Α /2011 _ Ν : 3966
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ? δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. Σημαντικό το άρθρο 59 που έχει σχέση με τις πανελλαδικές.

ΦΕΚ: 152 Α /2011 Νόμος 3986
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012?2015. Φορολογική κλίμακα , φοραπαλλαγές

ΦΕΚ: 163 Α /2010 Νόμος 3879
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ: 71 Α /2010 Νόμος 3848
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ: 58 Α /2010 Νόμος 3842
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 26 Α /2007 Νόμος 3528
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Aδειες , Διορισμοί

ΦΕΚ: 60 Α /2006 _ :
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Αξιολόγηση των μαθητων του Ενιαίου Λυκείου.

ΦΕΚ: 128 Α /2006 Νόμος 3467
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3467 Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 146 Α /2006 _ : 3475
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ:260 Α /2005 Νόμος 3404
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3404 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.