Π.Δ.

Π.Δ. 68/2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39/2014
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων,λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

Π.Δ. 61/2012
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) “Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)”».

ΠΔ 60/2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Π.Δ. 60/2006
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

ΠΔ 64/2005 (ΦΕΚ 99/Α’/26.4.2005)
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»

pd004-01.html
pd008_95.html
pd050_96.html
pd100_97.html
pd104_1979.pdf
pd121_97.html
pd140_98.html
pd166-00b.html
pd166-00c.html
pd166_00.html
pd1_03.pdf
pd200-98.html
pd201-98.html
pd25_2002.pdf
pd26_02.pdf
pd340_1998_log.pdf
pd398-95.html
pd50_2001.pdf
pd50_1996.html

pd86_2001.pdf
pd99_fek99a_260405.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.