Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Έγκριση πρακτικού 5/3-3-2023 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, του Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του τμήματος 2 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178175,1) και κατακύρωση προμήθειας
Ημ/νια: 07/06/2023 11:03:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Α8546ΜΤΛΗ-ΛΗΜ
Θέμα: Καθορισμός των αποδοχών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Ημ/νια: 06/06/2023 14:01:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ8Ρ46ΜΤΛΗ-Κ03
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης Παρίσι, Μάιος 2023
Ημ/νια: 31/05/2023 15:48:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΖΕ46ΜΤΛΗ-ΞΤΦ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 5/24-02-2023 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, του Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του τμήματος 5 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178184,1) και κατακύρωση προμήθειας
Ημ/νια: 30/05/2023 14:22:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 641Σ46ΜΤΛΗ-25Η
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 5/24-02-2023 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, του Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του τμήματος 4 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178181,1) και κατακύρωση προμήθειας
Ημ/νια: 30/05/2023 14:00:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΙΓ46ΜΤΛΗ-297
Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:34:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΚΠ46ΜΤΛΗ-Ψ0Ζ
Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:29:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 99Κ646ΜΤΛΗ-ΦΩΓ
Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:24:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΒΩ46ΜΤΛΗ-Θ4Υ
Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Κρήτης.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:20:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ρ6ΣΨ46ΜΤΛΗ-6ΧΜ
Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημ/νια: 30/05/2023 13:14:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΓΜ46ΜΤΛΗ-4ΙΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης εξαιτίας κωλύματος εκλογιμότητας
Ημ/νια: 04/07/2023 10:37:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Π8Ν46ΜΤΛΗ-ΟΑ2
Θέμα: «Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης Σχολικών Μονάδων των ΔΔΕ και ΔΠΕ Ευρυτανίας σε Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας α) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, & β) Γενικής Αγωγής ως προς την ενταξιακή Εκπαίδευση»
Ημ/νια: 29/06/2023 11:06:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 648Μ46ΜΤΛΗ-Α0Τ
Θέμα: Συγκρότηση τμημάτων σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2023-24
Ημ/νια: 27/06/2023 13:40:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΛΦ46ΜΤΛΗ-ΔΕΔ
Θέμα: Επάνοδος εκπαιδευτικού στην υπηρεσία λόγω μη εκλογής της ως Βουλευτής
Ημ/νια: 26/06/2023 13:24:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΠΥ46ΜΤΛΗ-ΥΗ2
Θέμα: Έγκριση λειτουργίας τμημάτων πρόωρης υποδοχής σε Δημοτικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2023-24
Ημ/νια: 22/06/2023 15:18:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΣΒ46ΜΤΛΗ-ΛΦΓ
Θέμα: Έξοδα για προμήθειας αθλητικού υλικού, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 21/06/2023 13:33:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0Λ746ΜΤΛΗ-ΕΜΟ
Θέμα: Έξοδα για προμήθειας αθλητικού υλικού, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 21/06/2023 13:29:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Ξ346ΜΤΛΗ-ΨΕΡ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 15/06/2023 14:11:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΔ046ΜΤΛΗ-Η9Κ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 15/06/2023 14:04:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ0Μ46ΜΤΛΗ-Ο9Ο
Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 14/06/2023 11:03:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 635Θ46ΜΤΛΗ-ΓΙΙ

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (EN.E.E.ΓΥ.Λ) Λαμίας
Ημ/νια: 28/06/2023 14:00:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΤΘ46ΜΤΛΗ-1ΜΞ
Θέμα: Απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού
Ημ/νια: 28/06/2023 13:54:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΟΓ46ΜΤΛΗ-8ΡΔ
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 27/06/2023 14:38:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΠΔ46ΜΤΛΗ-Ρ63
Θέμα: Απόφαση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης
Ημ/νια: 27/06/2023 14:34:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΖΖ46ΜΤΛΗ-1ΡΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΣΚΑΕ
Ημ/νια: 23/06/2023 11:20:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΞΚ46ΜΤΛΗ-74Ο
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
Ημ/νια: 22/06/2023 10:30:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΧ346ΜΤΛΗ-ΧΞ5
Θέμα: Απόφαση χορήγησης νέου ΜΚ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Ημ/νια: 21/06/2023 11:03:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Β2946ΜΤΛΗ-7ΚΧ
Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη απόλυσης ιδιωτών εμπειροτεχνών Μουσικού Σχολείου Λαμίας
Ημ/νια: 21/06/2023 08:39:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΔ346ΜΤΛΗ-ΥΚΞ
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΔΕΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/1/2023 ΕΩΣ 29/5/2023 (Χ.Ε 80071)
Ημ/νια: 16/06/2023 10:09:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ4Κ46ΜΤΛΗ-Π9Ξ
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΜΟΥΔΕΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/1/2023 ΕΩΣ 29/5/2023 (Χ.Ε 80040)
Ημ/νια: 16/06/2023 10:06:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Ρ9Υ46ΜΤΛΗ-ΘΙ9