Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2021-2022
Ημ/νια: 17/09/2021 16:48:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΞΡΧ46ΜΤΛΗ-424
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 16:12:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΡ146ΜΤΛΗ-ΙΨ0
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 15:57:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΑ46ΜΤΛΗ-Β0Ψ
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Ημ/νια: 17/09/2021 15:25:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΛΔ46ΜΤΛΗ-Ξ40
Θέμα: Ειδική έγκριση του άρθρου 76 του ν. 4170/2013 για την επιχορήγηση του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 15:17:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63ΠΔ46ΜΤΛΗ-853
Θέμα: Μετακίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
Ημ/νια: 17/09/2021 14:30:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΑΑ46ΜΤΛΗ-ΓΧ1
Θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας
Ημ/νια: 17/09/2021 13:39:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΨ546ΜΤΛΗ-Λ02
Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 του Αρεταίειου Νοσοκομείου
Ημ/νια: 17/09/2021 12:55:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ9Β46ΜΤΛΗ-ΥΨΘ
Θέμα: Μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2310802012 του Ε.Φ. 1019-208-0000000 στον ΑΛΕ 2310802889 του Ε.Φ. 1019-501-0000000 οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 17/09/2021 12:20:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΣΝ46ΜΤΛΗ-Β52
Θέμα: Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της Αγγελικής Κουρεμένου του Χρήστου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., από ειδικότητα σε ειδικότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ημ/νια: 17/09/2021 12:18:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΟΗ46ΜΤΛΗ-ΩΔΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.E. :C2420203001
Ημ/νια: 17/09/2021 14:27:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Ο6Ρ46ΜΤΛΗ-94Λ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2420989001
Ημ/νια: 17/09/2021 09:30:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΙΠ46ΜΤΛΗ-ΠΕΛ
Θέμα: Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
Ημ/νια: 15/09/2021 09:40:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΖΙ46ΜΤΛΗ-91Ι
Θέμα: Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου
Ημ/νια: 15/09/2021 09:25:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΠ246ΜΤΛΗ-ΕΔ0
Θέμα: Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
Ημ/νια: 15/09/2021 09:19:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 67ΨΒ46ΜΤΛΗ-2ΨΟ
Θέμα: Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
Ημ/νια: 15/09/2021 09:14:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΠΝ46ΜΤΛΗ-ΞΔΟ
Θέμα: Τροποποίηση Πράξης ορισμού Προέδρου και Γραμματέα της κοινής συνεδρίασης των Συμβουλίων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 15/09/2021 08:27:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΦΞ46ΜΤΛΗ-0ΒΜ
Θέμα: Ανάθεση στην εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..» για υλικά τροφοδοσίας για τις ανάγκες της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.
Ημ/νια: 14/09/2021 13:22:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝ8Σ46ΜΤΛΗ-ΒΣΖ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2420906001
Ημ/νια: 14/09/2021 12:49:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΔΦ46ΜΤΛΗ-ΦΛ3
Θέμα: Διάθεση Εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας στο Κ.Ε.Σ.Υ. Εύβοιας
Ημ/νια: 14/09/2021 11:54:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΘ846ΜΤΛΗ-Σ3Γ

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 13:09:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ19Α46ΜΤΛΗ-3ΓΗ
Θέμα: Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας
Ημ/νια: 17/09/2021 13:05:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 90ΒΡ46ΜΤΛΗ-7Χ1
Θέμα: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 17/09/2021 12:56:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ5646ΜΤΛΗ-ΦΥ0
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022
Ημ/νια: 16/09/2021 14:35:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 99Ω146ΜΤΛΗ-ΧΥ2
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημ/νια: 10/09/2021 09:36:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ61Ζ46ΜΤΛΗ-ΖΓΥ
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022
Ημ/νια: 09/09/2021 14:42:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΧΧ46ΜΤΛΗ-ΣΨ3
Θέμα: Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022
Ημ/νια: 09/09/2021 11:19:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ9Β46ΜΤΛΗ-4ΥΤ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2021 13:36:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΔΙ46ΜΤΛΗ-Ρ7Θ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 3120189001
Ημ/νια: 08/09/2021 12:17:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΤ246ΜΤΛΗ-2ΩΥ
Θέμα: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
Ημ/νια: 08/09/2021 11:24:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΦΖ46ΜΤΛΗ-ΠΡΡ