Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: απόφαση ανάληψης150.000,00
Ημ/νια: 02/12/2022 15:44:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΟ946ΜΤΛΗ-4ΘΝ
Θέμα: απόφαση ανάληψης 570.000,00
Ημ/νια: 02/12/2022 15:24:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΨΨΘ46ΜΤΛΗ-83Ε
Θέμα: Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Ημ/νια: 02/12/2022 14:50:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΩΨ46ΜΤΛΗ-ΑΛ8
Θέμα: Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια για το έτος 2023
Ημ/νια: 02/12/2022 13:58:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΑΗ46ΜΤΛΗ-20Θ
Θέμα: Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια για το έτος 2023
Ημ/νια: 02/12/2022 13:56:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΥΜ46ΜΤΛΗ-Θ55
Θέμα: Συμπ.Ανάληψη 1019-908 ΑΛΕ 2190201003
Ημ/νια: 02/12/2022 13:54:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 68ΨΡ46ΜΤΛΗ-1Β7
Θέμα: Συμπ.Ανάληψη 1019-908 ΑΛΕ 2120104001
Ημ/νια: 02/12/2022 13:54:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΤ446ΜΤΛΗ-ΚΑ5
Θέμα: Συμπ.Ανάληψη 1019-907 ΑΛΕ 2190201002
Ημ/νια: 02/12/2022 13:53:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ3Φ46ΜΤΛΗ-ΡΩΑ
Θέμα: Συμπ.Ανάληψη 1019-907 ΑΛΕ 2120102005
Ημ/νια: 02/12/2022 13:51:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΗΕ1
Θέμα: Συμπ.Ανάληψη 1019-906 ΑΛΕ 2120289899
Ημ/νια: 02/12/2022 13:48:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΧ946ΜΤΛΗ-ΧΛΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2022-2023
Ημ/νια: 02/12/2022 14:12:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΙ46ΜΤΛΗ-2ΘΜ
Θέμα: Τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου της ΔΠΕ Εύβοιας, μετά από μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 02/12/2022 13:54:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΖΡΓ46ΜΤΛΗ-ΔΨΔ
Θέμα: Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας
Ημ/νια: 02/12/2022 13:49:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 94ΥΚ46ΜΤΛΗ-Α9Υ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2420908001
Ημ/νια: 02/12/2022 13:48:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΠΘ46ΜΤΛΗ-ΜΜΦ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2420908001
Ημ/νια: 02/12/2022 13:40:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΠΘΕ46ΜΤΛΗ-ΔΡ2
Θέμα: Τοποθέτηση αποσπασμένης διοικητικής υπαλλήλου στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
Ημ/νια: 02/12/2022 13:36:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 91ΠΨ46ΜΤΛΗ-ΨΛΟ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 02/12/2022 13:28:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΛ946ΜΤΛΗ-ΨΣΨ
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 01/12/2022 14:39:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι2Φ46ΜΤΛΗ-ΚΦΡ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε. C2440101001
Ημ/νια: 01/12/2022 12:49:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Ι9Μ46ΜΤΛΗ-ΨΝΝ
Θέμα: Ανάθεση στον Νικόλαο Κων. Γκαρέλη «HITEC» για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας
Ημ/νια: 01/12/2022 10:54:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΚ046ΜΤΛΗ-Ν5Ε

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 02/12/2022 16:04:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 942746ΜΤΛΗ-1Σ8
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 02/12/2022 16:04:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΚ246ΜΤΛΗ-ΕΣΨ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 02/12/2022 16:04:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΩΖ46ΜΤΛΗ-223
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 02/12/2022 16:04:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 94Ω146ΜΤΛΗ-Ρ9Ι
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Ημ/νια: 02/12/2022 01:03:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΑΜ46ΜΤΛΗ-ΩΝΙ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ
Ημ/νια: 01/12/2022 11:23:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ3Β46ΜΤΛΗ-2ΤΙ
Θέμα: Απόφαση Σύστασης & Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αφισών των Πράξεων ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 30/11/2022 10:29:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΜΓ46ΜΤΛΗ-4Δ4
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μέσα από το έργο Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023 με κωδικό 5184989
Ημ/νια: 25/11/2022 15:28:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΦ46ΜΤΛΗ-02Λ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΛΙΑ ΘΩΜΑ
Ημ/νια: 25/11/2022 14:40:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ6Θ46ΜΤΛΗ-9ΔΡ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μέσα από το έργο Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023 με κωδικό 5184989
Ημ/νια: 24/11/2022 16:43:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΦΚΟ46ΜΤΛΗ-1Τ7