Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή.
Ημ/νια: 30/07/2021 14:46:54
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΗΙ46ΜΤΛΗ-7ΓΚ
Θέμα: Έγκριση των πρακτικών 1/21.04.2021 και 2/21.04.21 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών επίπλωσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης» (αρ. πρωτ. Φ.478.6/62/38555/Α2/5.4.21 (ΑΔΑ-6ΥΜΠ46ΜΤΛΗ-Δ8Π, (ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008423191)) - Ματαίωση του διαγωνισμού
Ημ/νια: 30/07/2021 13:49:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5Θ046ΜΤΛΗ-ΒΘΦ
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:44:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΥ346ΜΤΛΗ-Μ4Δ
Θέμα: Καθορισμός επιχορήγησης Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών οικονομικού έτους 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 10:59:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΣΛ46ΜΤΛΗ-3ΩΗ
Θέμα: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) κοινής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου για την αμοιβαία μετάταξη μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων
Ημ/νια: 29/07/2021 15:19:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΒ646ΜΤΛΗ-6ΛΦ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2021 14:51:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΓΤ46ΜΤΛΗ-ΧΤΛ
Θέμα: Μεταφορά πιστώσεων από ΑΛΕ του Ε.Φ. 1019-206-0000000 σε ΑΛΕ του Ε.Φ. 1019-206-9900500 οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 13:52:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ5Γ46ΜΤΛΗ-ΜΤ9
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/07/2021 13:48:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΙΜ46ΜΤΛΗ-7Κ3
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Ημ/νια: 29/07/2021 13:18:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΓ946ΜΤΛΗ-ΟΘΓ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΘ
Ημ/νια: 29/07/2021 12:22:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΒΛ46ΜΤΛΗ-ΥΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: «Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 30/07/2021 10:48:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ23Δ46ΜΤΛΗ-6Ψ3
Θέμα: «Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ Α/θμιας Εκπ/σης»
Ημ/νια: 30/07/2021 10:45:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 686246ΜΤΛΗ-Ψ77
Θέμα: «Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021-2022».
Ημ/νια: 29/07/2021 14:44:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω34846ΜΤΛΗ-ΖΘΞ
Θέμα: Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ 2021-2022
Ημ/νια: 27/07/2021 13:00:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΣΖ46ΜΤΛΗ-ΚΘΨ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε. C2420101001
Ημ/νια: 27/07/2021 11:26:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΛ46ΜΤΛΗ-ΙΡ4
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε. C2420101001
Ημ/νια: 27/07/2021 10:12:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΥΡ46ΜΤΛΗ-Ω6Δ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.E. :C2420203001
Ημ/νια: 27/07/2021 09:16:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΩ246ΜΤΛΗ-ΠΧΖ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.E. :C2420203001
Ημ/νια: 27/07/2021 09:04:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΓΔ46ΜΤΛΗ-ΕΒΕ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.E. :C2420203001
Ημ/νια: 27/07/2021 08:47:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΣΩ46ΜΤΛΗ-ΖΤ9
Θέμα: Έγκριση χωρισμού τμήματος στη ΔΠΕ Ευρυτανίας
Ημ/νια: 22/07/2021 13:12:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΖ346ΜΤΛΗ-ΥΦΞ

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2021 12:15:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΡ046ΜΤΛΗ-ΙΒΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΣΚΑΕ
Ημ/νια: 01/07/2021 09:54:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΡΟ46ΜΤΛΗ-ΓΗΑ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ
Ημ/νια: 01/07/2021 09:18:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΠΨ46ΜΤΛΗ-Σ2Ο
Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 01/07/2021 09:02:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ01Υ46ΜΤΛΗ-3Ι2
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΚ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Ημ/νια: 28/06/2021 08:59:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΞ546ΜΤΛΗ-54Ψ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2020-2021
Ημ/νια: 22/06/2021 07:21:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 68ΓΘ46ΜΤΛΗ-Ψ12
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2020-2021
Ημ/νια: 17/06/2021 12:54:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ91Ω46ΜΤΛΗ-Δ1Ρ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120212001
Ημ/νια: 15/06/2021 13:36:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 671Δ46ΜΤΛΗ-2ΗΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2130205001, 2130202001
Ημ/νια: 14/06/2021 12:49:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΞ646ΜΤΛΗ-ΦΞΒ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2021 09:57:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 66ΩΟ46ΜΤΛΗ-0Δ0