Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των δύο (02) κεντρικών εκτυπωτών (PRINTRONIX P7220 & P7215) της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ για τις ανάγκες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021
Ημ/νια: 12/05/2021 17:55:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΤ2046ΜΤΛΗ-Π4Λ
Θέμα: Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2021.
Ημ/νια: 12/05/2021 17:31:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ8Π46ΜΤΛΗ-ΖΧΒ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 15 της τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης …, και κατακύρωση του τμήματος 1, του με αρ. πρωτ. 162963/Β4/27-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007741405) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/-ων, για την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2020-2021
Ημ/νια: 12/05/2021 16:25:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Τ1Φ46ΜΤΛΗ-6ΔΘ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 17 της τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης …, για το τμήμα 1, του με αρ. πρωτ. 162963/Β4/27-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007741405) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/-ων, για την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2020-2021
Ημ/νια: 12/05/2021 16:08:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΕΧ46ΜΤΛΗ-ΝΚΝ
Θέμα: Έγκριση ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών τους και υλοποίηση της δαπάνης μέσω της διαδικασίας του Ν.4412/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ».
Ημ/νια: 11/05/2021 17:41:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΒ846ΜΤΛΗ-Κ5Μ
Θέμα: : «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεχνικής υποστήριξης (ωρών) του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ».
Ημ/νια: 11/05/2021 17:37:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΠΥ46ΜΤΛΗ-8ΣΑ
Θέμα: Καθορισμός της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
Ημ/νια: 11/05/2021 17:03:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΩ146ΜΤΛΗ-ΓΗΛ
Θέμα: «Καθορισμός της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)»
Ημ/νια: 11/05/2021 16:43:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΓΒ46ΜΤΛΗ-65Ω
Θέμα: «Kαθορισμός του ύψους των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)».
Ημ/νια: 11/05/2021 15:29:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΨΚ346ΜΤΛΗ-ΘΒ6
Θέμα: Πιστοποίηση δαπανών του ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για το έργο «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020»
Ημ/νια: 11/05/2021 14:52:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΓΟ46ΜΤΛΗ-Ι0Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Ανάκληση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 14:20:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΜΤ46ΜΤΛΗ-ΙΝΘ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 14:14:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω59946ΜΤΛΗ-ΓΙΔ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 14:08:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΖΟ46ΜΤΛΗ-ΜΤ4
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 14:05:00
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΔΝ46ΜΤΛΗ-40Θ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 13:59:54
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ3Σ46ΜΤΛΗ-Δ1Ο
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 13:44:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΨΕ46ΜΤΛΗ-4ΨΡ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 12/05/2021 13:35:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΖ346ΜΤΛΗ-ΕΙΒ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν.4354/2015, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο: 1) της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069632, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και 2) της Πράξης« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069632, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020
Ημ/νια: 12/05/2021 10:25:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63Φ546ΜΤΛΗ-Ξ7Υ
Θέμα: Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Ιουνίου 2021, Εύβοιας.
Ημ/νια: 11/05/2021 12:15:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΠ346ΜΤΛΗ-786
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ημ/νια: 11/05/2021 12:15:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Ε6Η46ΜΤΛΗ-Ε1Ι

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 12/05/2021 14:34:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΞΚ46ΜΤΛΗ-ΥΒΜ
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2021 08:58:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΞΧ46ΜΤΛΗ-3Κ1
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΟΥΛΑ ΑΡΗ
Ημ/νια: 12/05/2021 08:56:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΞ46ΜΤΛΗ-ΟΩ7
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑΣ
Ημ/νια: 11/05/2021 09:07:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΖΖ46ΜΤΛΗ-ΑΦ6
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΤΟΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ
Ημ/νια: 11/05/2021 09:06:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΡΣ46ΜΤΛΗ-6Υ0
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ
Ημ/νια: 05/05/2021 09:51:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΙ846ΜΤΛΗ-ΤΟΦ
Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 05/05/2021 09:44:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΤ346ΜΤΛΗ-ΛΞΖ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΚ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ
Ημ/νια: 29/04/2021 10:01:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΔΜ46ΜΤΛΗ-90Σ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120207001
Ημ/νια: 28/04/2021 10:53:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Α0Π46ΜΤΛΗ-ΚΓΙ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΚ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΒΠ
Ημ/νια: 28/04/2021 10:39:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω55Τ46ΜΤΛΗ-ΨΒΡ