Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1/1-10/06-04-2022, 2/8/07-04-2022, 3/8/18-04-2022, 4/8/20-04-2022 και 5/8/21-04-2022 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού 2/2021 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (κωδ. ΟΠΣ: 5050751) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 8 – Γεωπονίας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 156270).
Ημ/νια: 01/07/2022 17:17:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ1Ε46ΜΤΛΗ-ΩΚΓ
Θέμα: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1/1-10/06-04-2022, 2/7/07-04-2022, 3/7/15-04-2022 και 4/7/19-04-2022 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού 2/2021 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (κωδ. ΟΠΣ: 5050751) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 7 – Ψύξης-Θέρμανσης (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 156268).
Ημ/νια: 01/07/2022 16:53:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 61ΒΕ46ΜΤΛΗ-ΜΩΙ
Θέμα: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1/1-10/06-04-2022, 2/6/07-04-2022, 3/6/13-04-2022, 4/6/15-04-2022, 5/6/06-05-2022 και 6/6/12-05-2022 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού 2/2021 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (κωδ. ΟΠΣ: 5050751) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 6 – Οχημάτων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 156267).
Ημ/νια: 01/07/2022 16:33:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΟ346ΜΤΛΗ-4ΥΚ
Θέμα: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1/1-10/06-04-2022, 2/5/08-04-2022, 3/5/13-04-2022 και 4/5/14-04-2022 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού 2/2021 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (κωδ. ΟΠΣ: 5050751) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 5 – Μηχανολογίας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 156264).
Ημ/νια: 01/07/2022 15:30:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΡΦΟ46ΜΤΛΗ-ΠΧΩ
Θέμα: «Παράταση θητείας των Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού - Ορισμός Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»
Ημ/νια: 01/07/2022 14:10:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ5Ι46ΜΤΛΗ-Δ99
Θέμα: Απόσπαση μόνιμης υπαλλήλου λόγω συνυπηρέτησης
Ημ/νια: 01/07/2022 12:50:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65Α746ΜΤΛΗ-17Λ
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λειβαδιάς
Ημ/νια: 01/07/2022 12:19:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ1Γ46ΜΤΛΗ-Π25
Θέμα: Μερική Ανάκληση 1019-206 ΑΛΕ 2190201003
Ημ/νια: 01/07/2022 11:36:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΞΔ46ΜΤΛΗ-ΛΟΘ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε.Φ. 1019-206 ΑΛΕ 2120209001 10.080,00
Ημ/νια: 01/07/2022 11:36:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΝΕ46ΜΤΛΗ-Λ35
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (2023-2025) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕ 2120209001 ΤΟΥ ΕΦ. 1019-206.
Ημ/νια: 01/07/2022 11:15:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ6846ΜΤΛΗ-Ω91

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 30/06/2022 13:43:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΞ446ΜΤΛΗ-Θ02
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 30/06/2022 13:39:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 98ΣΞ46ΜΤΛΗ-3ΜΙ
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 30/06/2022 13:31:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΙΩ46ΜΤΛΗ-ΝΝΚ
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 30/06/2022 13:26:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΨΠ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ
Θέμα: Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Εκπαιδευτικού Προσωπικού για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 30/06/2022 10:43:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΦΓ46ΜΤΛΗ-Μ63
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 29/06/2022 13:54:00
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 609146ΜΤΛΗ-6ΣΙ
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 29/06/2022 13:44:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 614Ο46ΜΤΛΗ-ΖΣΗ
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 29/06/2022 13:40:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 90Ε846ΜΤΛΗ-ΤΓΣ
Θέμα: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Ημ/νια: 29/06/2022 13:35:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΝΖ46ΜΤΛΗ-457
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2420405001
Ημ/νια: 27/06/2022 14:15:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ7Θ46ΜΤΛΗ-ΛΘΛ

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ
Ημ/νια: 01/07/2022 10:29:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΣΚ46ΜΤΛΗ-5ΧΘ
Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 10:21:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΓΟ46ΜΤΛΗ-ΖΦ4
Θέμα: Απόφαση ορισμού αναπληρώτριας Διευθύντριας στο ΓΕΛ Στυλίδας
Ημ/νια: 30/06/2022 13:43:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΡ346ΜΤΛΗ-ΓΟΗ
Θέμα: Απόφαση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης
Ημ/νια: 21/06/2022 09:07:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Χ9Χ46ΜΤΛΗ-ΩΕΒ
Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη Απόλυσης ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών
Ημ/νια: 21/06/2022 08:57:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 68ΘΡ46ΜΤΛΗ-03Α
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022
Ημ/νια: 17/06/2022 08:59:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7Μ646ΜΤΛΗ-ΚΟΙ
Θέμα: Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών
Ημ/νια: 15/06/2022 14:38:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΟ646ΜΤΛΗ-3Ε0
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/06/2022 14:33:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΦΦ46ΜΤΛΗ-Χ7Τ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022
Ημ/νια: 15/06/2022 09:07:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 661Ο46ΜΤΛΗ-ΜΡΘ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120207001, 2130205001
Ημ/νια: 15/06/2022 08:55:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΠΨ46ΜΤΛΗ-4ΚΡ