Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Αντικατάσταση μέλους του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημ/νια: 17/01/2022 16:34:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΖΜ46ΜΤΛΗ-ΛΨΞ
Θέμα: Αντικατάσταση μέλους του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημ/νια: 17/01/2022 15:21:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ1346ΜΤΛΗ-4ΥΦ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2022 14:18:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ3046ΜΤΛΗ-ΕΨΦ
Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 30926/Α7/17-03-2021 (ΑΔΑ: 92ΣΚ46ΜΤΛΗ-0ΕΝ) Απόφασης ανασυγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μετά το νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α/2020).
Ημ/νια: 17/01/2022 14:17:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΟΤΜ46ΜΤΛΗ-64Ξ
Θέμα: Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημ/νια: 17/01/2022 14:07:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Π5Ω46ΜΤΛΗ-ΧΨΒ
Θέμα: Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», Τμήμα 2 – Μηχανολογίας και Τμήμα 4 – Υγείας και Πρόνοιας (αρ. Διακ. 4/2020, α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 130959, 130961).
Ημ/νια: 17/01/2022 11:59:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΛΥ46ΜΤΛΗ-807
Θέμα: «Ανακλήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή έτους 2021»
Ημ/νια: 17/01/2022 11:13:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ5Ρ46ΜΤΛΗ-ΒΛΧ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ημ/νια: 17/01/2022 11:02:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 94ΥΧ46ΜΤΛΗ-9ΕΗ
Θέμα: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ SADIS MATALON ΩΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 17/01/2022 10:58:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΛΜ46ΜΤΛΗ-ΝΧΡ
Θέμα: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΩΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 17/01/2022 10:51:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ6Ο46ΜΤΛΗ-Ι7Ω

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 17/01/2022 09:44:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΜ946ΜΤΛΗ-9ΩΚ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 17/01/2022 09:33:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 609Ρ46ΜΤΛΗ-4ΕΚ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 17/01/2022 09:05:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ0546ΜΤΛΗ-ΥΞΕ
Θέμα: Συμπληρωματική Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων 3-9 μαθητών στο πλαίσιο της Πράξης Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2021-22»
Ημ/νια: 14/01/2022 12:07:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 66Φ046ΜΤΛΗ-14Ο
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420201001
Ημ/νια: 14/01/2022 11:54:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ5346ΜΤΛΗ-8Ν8
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420201001
Ημ/νια: 14/01/2022 11:01:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ3246ΜΤΛΗ-6ΧΕ
Θέμα: Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ευρυτανίας σχολικού έτους 2021 - 2022
Ημ/νια: 13/01/2022 11:45:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΞΖ46ΜΤΛΗ-ΨΟΖ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 11/01/2022 12:35:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΕΒ46ΜΤΛΗ-Δ0Β
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 11/01/2022 11:03:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Β6946ΜΤΛΗ-0ΩΑ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 11/01/2022 10:58:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΨ146ΜΤΛΗ-ΝΗΦ

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 17/01/2022 16:30:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΜΡ46ΜΤΛΗ-Δ9Ν
Θέμα: Απόφαση ορισμού αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας στο 8ο Γυμνάσιο Λαμίας
Ημ/νια: 17/01/2022 16:18:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΙΣ46ΜΤΛΗ-Υ12
Θέμα: Περίληψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναπληρώτριας Χαντή Ζαφειρούλας (μειωμένου ωραρίου)
Ημ/νια: 17/01/2022 13:47:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΩΖ46ΜΤΛΗ-7Γ0
Θέμα: Περίληψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναπληρώτριας Χουστουλάκη Ευδοξίας (πλήρους ωραρίου)
Ημ/νια: 17/01/2022 10:35:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΘΩ46ΜΤΛΗ-ΜΗ5
Θέμα: Περίληψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναπληρώτριας Μακρή Δήμητρας (πλήρους ωραρίου)
Ημ/νια: 17/01/2022 10:29:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Α246ΜΤΛΗ-212
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 14/01/2022 15:36:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ7Κ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 14/01/2022 15:35:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΔΒ46ΜΤΛΗ-ΟΧΖ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 14/01/2022 15:35:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ω346ΜΤΛΗ-3Β5
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μέσα από το έργο ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με κωδικό 2019ΣΕ44520000
Ημ/νια: 14/01/2022 15:35:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΜΣΩ46ΜΤΛΗ-ΒΛ8
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Ημ/νια: 14/01/2022 11:04:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46ΜΤΛΗ-ΦΨΠ