Παράταση της θητείας των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Παρατείνουμε από 01/8/2019 τη θητεία των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των αριθ. 120682/Θ2/17-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΔ4653ΠΣ-ΔΜ0), 227903/Θ2/27-12-2017 (ΑΔΑ: 6Υ0Ο4653ΠΣ-9ΤΒ) και 10545/Θ2/22- 01-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΗ94653ΠΣ-ΥΙ1) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, μέχρι την επιλογή του/της νέου/ας Διευθυντή/ντριας και ανάληψη υπηρεσίας του/της,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην αριθ. 88264/Θ2/03-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2122 Β’) (ΑΔΑ:
6ΕΝ24653ΠΣ-72Υ) Υ.Α. διαδικασία, ως ακολούθως:
Προβολή αρχείου