29-06 Διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή πρακτικού συλλόγου διδασκόντων για την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή πρακτικού συλλόγου διδασκόντων για την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών»

Σας υπενθυμίζουμε ότι στη υπ. αριθμ. 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ 1542 Β΄/4-5-2017) Υ.Α. άρθρο 1 παρ. 2, τροποποίηση της υπ. αριθμ. 133381/Δ4/12-8-2016 (Β’ 2627) Υ.Α. με θέμα «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» προβλέπεται διάταξη σχετικά με τη δικαιολόγηση απουσιών χρονικού διαστήματος έως 20 ημερών εφόσον αυτές οφείλονται στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 της υπ. αριθμ. 71335/Δ4/2-5-2017 (Β΄1542) Υ.Α.
Σε συνέχεια των παραπάνω, σας παρακαλούμε να υποβάλλονται συνημμένα προς τις Δ/νσεις Δ.Ε και την Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ εκτός από το αντίγραφο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα ένταξης του ενδιαφερόμενου στο άρθρο 1 παρ. 2 της υπ. αριθμ. 71335/Δ4/2-5-2017 (Β΄1542) Υ.Α.
Τέλος, σημειώνουμε ότι τα σχολεία που μας έχουν ήδη κοινοποιήσει το αντίγραφο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατό τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μόνο για τις περιπτώσεις των μαθητών των οποίων δικαιολογήθηκαν οι απουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Μαρούσι, 26 – 5 – 2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ3α/88603/Δ4