29-05 Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων.

Θέμα: Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων.

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εργασίες των εκατόν εικοσιτριών (123) προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2016-17, σύμφωνα με την υπ αριθ. Πρωτ. 170596 / 13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ, καθώς και οι παρουσιάσεις στα σχολεία και την τοπική κοινότητα. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του Προγράμματος, πρέπει να αποστείλουν στο γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι 30 Ιουνίου 2017 τα εξής:
1. Αντίγραφο του ημερολογίου εργασιών και δραστηριοτήτων από το οποίο ενημερώνονται ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος καθηγητών.
2. Αντίγραφο της εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Μετά το τέλος του προγράμματος, αποστέλλεται ένα τουλάχιστον αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.
Με τη λήξη του Προγράμματος συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Έντυπο Αξιολόγησης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες μαθητών /τριών που υλοποίησαν προγράμματα Π.Ε, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών και Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχ. Έτος 2016-17.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης