29-06 Ορισμός εξεταστικού κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2017

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εξεταστικού κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2017»

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1538/10-12-2002) Υ.Α,
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/63675/Α5/13-04-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/42486/Α5/13-03-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/87460/Α5/25-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως εξεταστικό κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών (Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, ώρα 08.30 π.μ) το 3Ο ΓΕΛ Λαμίας (Σπ. Μουστακλή 6, Αφανός, 35131 Λαμία, τηλ. 2231021337, 2231052722, fax 2231021316).
Αριθμός εξεταζομένων (μαθητές και απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ): 307+22=329

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης