Πώς κρίνεται η υπεραριθμία στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04

Ο νόμος 4186/2013 αναφέρει :
18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία,
ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός