Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών

Άρθρο 56

Τροποποίηση π.δ. 79/2017 (Α’109)

  1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής: «στις 30 Ιανουάριου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουάριου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή».
  2. Από την περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών».
  3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά την ημέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια- Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και εσπερινά.
  4. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται με τη φράση «β. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος» και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται.

δηλαδή η  περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005)  γίνεται:
4) Ημέρες αργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ,
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ορίζονται:
α) όλες οι Κυριακές
β) Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος
γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου
δ) η Καθαρά Δευτέρα
ε) η 1η Μαΐου
στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.