Αλλαγές στην λειτουργία των σχολικών επιτροπών

Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»(Β’ 318).

η εγκύκλιος

ΦΕΚ 3537/20-9-2019