Αλλαγή στις αρμοδιότητες στελεχών εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ:« Γνωστοποίηση ΦΕΚ »

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 5779 τ. Β΄/21-12-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.353.1/  27/211928/E3/7-12-2018 Υ.Α.: Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», αναφορικά με τη μετακίνηση των Οργανωτικών Συντονιστών και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

 Σύνδεσμος ΦΕΚ : 5779 Β΄/2018

=====================

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«Η παρ. ιδ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των
Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου και των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφέρειας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ