Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ

Y.A. με Αριθμ. Φ30316/οικ.10271/Δ15.201/2016 (2)
Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016.

….αποφασίζουμε:
1. Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
2. Για την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, νοούνται για το ημερολογιακό έτος 2016:
α. ως πρώτο τρίμηνο οι μήνες Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος
β. ως δεύτερο τρίμηνο οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος και
γ. ως τρίτο τρίμηνο οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ