Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα μέχρι 31-12-2016

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 183Α/30-12-2015

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 51 της 30−12−2015.
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
…. αποφασίζει:
Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

fek_2015_183a