Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Θέμα: «Γνωστοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των
Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων»

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων depps.minedu.gov.gr, έχει αναρτηθεί η με αριθμ.196637/Δ6/3-12-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
Παρακαλούμε, για τη μέριμνά σας ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, ως ορίζεται ανωτέρω, με δεδομένο ότι από 15-12- 2015 έως και 24-12-2015 ορίστηκε ως το διάστημα υποβολής αιτήσεων.

Υπουργείο Παιδεία

Αρ. Πρωτ.: 201367/Δ6/ 9 – 12 – 2015

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ