Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δ.Ε.

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το διάστημα
πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (2769 Β΄) και ειδικότερα «κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου», σας γνωρίζουμε ότι, για το τρέχον σχολικό έτος, το ανωτέρω διάστημα δύναται να παραταθεί για μία μέρα, στις περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών γίνεται με πλοία τα οποία εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.

το έγγραφο εδώ