Τα 506 ονόματα των Αξιολογητών για την βαθμολόγηση ψηφιακών σεναρίων

Αριθμ. 7968
Σύσταση και Συγκρότηση ομάδας εργασίας Αξιολογητών για την βαθμολόγηση ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» της οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.
πατήστε εδώ