ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ 1ου Γ/σιου Λαμίας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
yp-dntes-1gym-lamias

Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών εδώ

Λαμία, 13-10-2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ