Διευκρινίσεις επί της Διαπιστωτικής Πράξης επαναφοράς εκπαιδευτικών στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα

Διευκρινίσεις επί της Διαπιστωτικής Πράξης επαναφοράς εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα

εδώ