Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Αναστάσιου Κουράκη

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αναστάσιο Κουράκη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1. α) της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, εκτός της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών
β) της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
γ) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
2. Των σχετικών με τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
3. Της εποπτείας των εξής εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου
α) του Βαρβάκειου Ιδρύματος
β) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

το σχετικό ΦΕΚ