ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΕΔΕ για την ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας»

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για την ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας»

της Α΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σας
γνωρίζουμε τα παρακάτω:

o Ότι η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται
στο βιβλίο.

o Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι πρέπει να εστιαστεί το
ενδιαφέρον των μαθητών στα κεφάλαια 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

o Για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στα παραπάνω κεφάλαια θα
πρέπει τα κεφάλαια 2, 3, 4 και 5 να διδαχθώ πιο συνοπτικά.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΕΔΕ