ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μετά την υπ’ αριθμ. 99555/Γ2/26-6-2014 Υ.Α. με θέμα «Παράταση διδακτικού έτους στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014» και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 95431/Δ2/20-6-2014 εγγράφου μας σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που  είναι αποσπασμένοι ή βρίσκονται σε υπηρεσιακή άδεια, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  • Εκπαιδευτικός αποσπασμένος που υπηρετεί σε σχολείο για το οποίο έχει παραταθεί το διδακτικό έτος, παραμένει στο σχολείο της απόσπασής του μέχρι 4/7 και την ίδια μέρα κάνει ανάληψη υπηρεσίας μέσω φαξ στο σχολείο της οργανικής του.
  • Εκπαιδευτικός αποσπασμένος που υπηρετεί σε σχολείο για το οποίο δεν έχει παραταθεί το διδακτικό έτος, κάνει ανάληψη υπηρεσίας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 95431/Δ2/20-6-2014 έγγραφό μας στις 30/6. Αν στο σχολείο οργανικής έχει παραταθεί το διδακτικό έτος, δεν υποχρεούται να υπηρετήσει αυτό το διάστημα στο σχολείο, καθώς οι ανάγκες θα καλυφθούν από τους υπηρετούντες σε αυτό.

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Γ

Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι