Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

  • Θέμα: Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2021_23428b.pdf (278 kB)