Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 116078/Δ2/07-09-2020 έγγραφο
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω παραρτήματα που αφορούν στις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021:
α)  «Πληροφορική» Ημερησίου Γυμνασίου

Πληροφορική_ΗΜ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ_2020_21
β)  «Πληροφορική» Εσπερινού Γυμνασίου

Πληροφορική_ΕΣΠ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ_ 2020_21