Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

  • Θέμα: Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενι- κών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_2253b.pdf (118 kB)

α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (του άρθρου 25 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193)
α) Πρόεδρος: 344,00 €
β) Μέλη: 270,00 €
γ) Γραμματέας: 270,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης:12,00 €
9. Ομάδες επιτηρητών
[του άρθρου 26 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643)
υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄193 και του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Φ.151/24463/
Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης].
Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14,00 €