Προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη για μαθήματα αρμοδιότητας της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας

ΘΕΜΑ: Προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη για μαθήματα αρμοδιότητας της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας


Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 21/30-04-2020) σάς διαβιβάζουμε δύο παραρτήματα με προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη, για μαθήματα αρμοδιότητας της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία (για το Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου)-
(
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) από την Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών του ΙΕΠ.
Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά (για το Γυμνάσιο και Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) από την Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ.
Οι ανωτέρω προτάσεις αποτελούν μια ενδεικτική καταγραφή βασικών σημείων που θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην παρούσα συγκυρία και συνθήκη διδασκαλίας

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές των σχολείων οφείλουν να διατηρήσουν τα βιβλία ύλης ώστε να αποτελέσουν αφετηρία για τη διδασκαλία την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) και να αξιοποιηθούν όπου κριθεί απαραίτητο με πρόσφορο τρόπο για την υποστήριξη της διδασκαλίας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ylh-math-phys-xhm-20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ylh_glossas_log_20