Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

η απόφαση

1.Μετακινήσεις μαθητών/τριών, με διανυκτέρευση ή χωρίς, που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό, με την
επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικώς για τις περιπτώσεις μετακινήσεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, πραγματοποιούνται
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου.
2. Μετακινήσεις μαθητών/τριών, με διανυκτέρευση ή χωρίς, που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό εγκρίνονται από τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας, που πραγματοποιεί τη μετακίνηση

Άρθρο 17
Ενημέρωση Προϊσταμένης Αρχής
Στην περίπτωση των μετακινήσεων που περιγράφονται στο άρθρο 16 παρ. 1, οι οποίες πραγματοποιούνται με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου ενημερώνει
εγγράφως τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, για την πραγματοποίησή τους και την τήρηση της
προβλεπόμενης με την παρούσα διαδικασίας, το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα
έγκρισής τους, και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία
πραγματοποίησής τους.
Άρθρο 18
Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ (Β΄ 681), καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.