Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική ή ολική διάθεση, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης

Άρθρο 44

Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α’ 17)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική ή ολική διάθεση, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής Αγωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικών αθλητικών επισκέψεων, αθλητικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Γυμναστήρια «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών “Ο I. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστημιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται αντικείμενα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εκδίδεται ύστερα

από:

αα) την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, και

ββ) τις έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες βεβαιώνεται, ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας, αντίστοιχα).

β) Επιπλέον, είναι δυνατή, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α’, η απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Ν.Π.Δ.Δ. Γυμναστήρια «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών “Ο I. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστημιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντικείμενα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.»