Έναραξη και λήξη του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας»

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2020