Κατανομές βαθμολογίας των μαθητών Α’ , Β’ Λυκείου

Βαθμολογία Μαθητών Α’ ΓΕ.Λ. σε Επίπεδο Επικράτειας Σχολ. Έτους 2016-17
Α. Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Α’ ΓΕ.Λ. 2016-17
Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα μέτρα κεντρικής τάσης και τα μέτρα διασποράς για τη μεταβλητή της βαθμολογίας στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας, της Φυσικής, της Βιολογίας, της Χημείας, των Εφαρμογών Πληροφορικής και της Ιστορίας των μαθητών, οι οποίοι κατά το έτος 2016-17 φοίτησαν στην Α’ Λυκείου σε Γενικό Λύκειο. Από τη συγκέντρωση των δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος 2016-17 το 9,5 ήταν η επικρατέστερη βαθμολογία (η τιμή με τη μεγαλύτερη
συχνότητα), για την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία, τη Φυσική και τη Χημεία, το 17 για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και το 20 για τη Βιολογία και τις Εφαρμογές Πληροφορικής και την Ιστορία. Η υψηλότερη μέση τιμή βαθμολογίας εντοπίζεται στο γνωστικό αντικείμενο των Εφαρμογών Πληροφορικής (16,4411). Ακολουθούν τα γνωστικά αντικείμενα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (14,9360), της Βιολογίας (14,4430), της Ιστορίας (14,2604), της Χημείας (13,2417), της Άλγεβρας (12,7759), της Γεωμετρίας (12,7030), ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος εντοπίζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής (12,5849). Ξεκινώντας από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη, για τη Φυσική το 11,8 είναι η βαθμολογία που βρίσκεται στο μέσο της ταξινόμησης των βαθμολογιών από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη, για τη Γεωμετρία το 12,3, για την Άλγεβρα το 12,5 για τη Χημεία το 13, για την Ιστορία η διάμεσος είναι το 14,3, για τη Βιολογία το 14,5, για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα το 15,3 και για την Πληροφορική το 17,1. Μεγάλες διακυμάνσεις παρατηρούνται σε όλα τα μαθήματα. Η μεγαλύτερη διακύμανση της βαθμολογίας παρατηρείται στο μάθημα της Άλγεβρας (18,051), στο οποίο οι βαθμολογίες των μαθητών απέχουν κατά μέσο όρο 4,24862 μονάδες από τη μέση τιμή (τυπική απόκλιση), ενώ η μικρότερη διακύμανση εμφανίζεται στα μαθήματα των Εφαρμογών Πληροφορικής (9,530) με τυπική απόκλιση 3,08701 και Νέας Ελληνικής Γλώσσας (8,275) με τυπική απόκλιση 2,87666.

Κατανομές Βαθμολογίας Μαθητών Β΄ ΓΕ.Λ. σε Επίπεδο Επικράτειας κατά το Σχολικό Έτος 2017-18 Α. Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Β΄ ΓΕ.Λ.
Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται τα μέτρα κεντρικής τάσης και τα μέτρα διασποράς για τη μεταβλητή της βαθμολογίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας, της Φυσικής, της Βιολογίας, της Χημείας, της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ και της Ιστορίας των μαθητών, οι οποίοι κατά το έτος 2017-18 φοίτησαν στην B’ Λυκείου σε Γενικό Λύκειο.
Από τη συγκέντρωση των δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18 το 9,5 ήταν η επικρατέστερη βαθμολογία (η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα), για τη Γεωμετρία και τη Φυσική, το 16,5 για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και το 20 για την Άλγεβρα, Βιολογία, τη Χημεία, την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ και την Ιστορία. Η υψηλότερη μέση τιμή βαθμολογίας εντοπίζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας (14,9260). Ακολουθούν τα γνωστικά αντικείμενα της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (14,2702), της Ιστορίας (14,2175), της Βιολογίας (13,8239), της Χημείας (13,0319), της Άλγεβρας (12,5567), της Φυσικής (12,3941), ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος εντοπίζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωμετρίας (11,8438). Για τη Γεωμετρία το 10,8 είναι η βαθμολογία που βρίσκεται στο μέσο της ταξινόμησης των βαθμολογιών από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη, για τη Φυσική το 11,5, για την Άλγεβρα και τη Χημεία το 12, για τη Βιολογία το 13,6, για την Ιστορία και την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ η διάμεσος είναι το 14,3, και για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα το 15,3. Μεγάλες διακυμάνσεις παρατηρούνται σε όλα τα μαθήματα. Η μεγαλύτερη διακύμανση της βαθμολογίας παρατηρείται στο μάθημα της Άλγεβρας (21,008), στο οποίο οι βαθμολογίες των μαθητών απέχουν κατά μέσο όρο 4,58342 μονάδες από τη μέση τιμή (τυπική απόκλιση), ενώ η μικρότερη διακύμανση εμφανίζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (8,298) με τυπική απόκλιση 2,88061.

Η μέση τιμή της βαθμολογίας των κοριτσιών σε όλα τα μαθήματα είναι υψηλότερη από τη βαθμολογία των αγοριών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.