Παραχώρηση αιθουσών του 6ου Λυκείου Λαμίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Προβολή αρχείου

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟πό διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά ̟πλειοψηφία :
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ̟παραχώρηση των ̟παρακάτω αιθουσών – χώρων του 6ου Λυκείου ̟ου βρίσκεται στο ίδιο
κτιριακό συγκρότημα µε το 9ο Γυµνάσιο ως εξής:
 Έξι αίθουσες διδασκαλίας (κοινή χρήση µε 6ο Λύκειο)
 Μία αίθουσα ως εργαστήριο ̟πληροφορικής (κοινή χρήση µε 6ο Λύκειο)
 Αίθουσα ̟πολλα̟πλών χρήσεων (κοινή χρήση µε 6ο Λύκειο)
 Μία αίθουσα ισογείου για γραφείο ∆/ντή & καθηγητών (α̟ποκλειστική χρήση)
 Την χρήση των υγιεινής καθηγητών του ισογείου για µαθητές (κοινή χρήση µε 6ο Λύκειο)
 Την χρήση δύο χώρων υγιεινής καθηγητών (κοινή χρήση µε 6ο Λύκειο)

Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε δηµ. σύµβουλος κ. Π. Στασινός