Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

n4623_2019

Άρθρο 67
Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

Η παράγραφος 12 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το σχολικό έτος 2019-2020.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β΄ 1752) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταργείται.»

fek_2019_1752b