Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής
αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά «Υ.ΠΑΙ.Θ.».

fek_2019_3030b