Παροχές του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες

Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά ασθενή, δύο (2) φορές τον χρόνο.
8. Μηδενική Συμμετοχή, δικαιούχων του Οργανισμού σύμφωνα με την νομοθεσία, σε συμβεβλημένα ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια θα έχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε νοσηλευθέντες με πρόσφατα εγκατεστημένα κινητικά ελλείμματα, κατά την έξοδο από το νοσοκομείο ή σε πολυκαταγματίες μετά την πρώτη νοσηλεία τους που δεν έχουν υποβληθεί σε κλειστή ή ανοικτή νοσηλεία σε Κ.Α.Α. δύνανται να χορηγούνται έως δώδεκα (12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και για διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες πλέον των φυσικοθεραπειών που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής στη διάρκεια της νοσηλείας του, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας που θα αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
β. Σε πάσχοντες από σοβαρές μετακαταγματικές ή μετεγχειρητικές συγκάμψεις αρθρώσεων (μετά αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος), έκτοπη οστεοποίηση, ακρωτηριασμούς ή και βαρειά οξεία πάρεση περιφερικού νεύρου με ηλεκτροφυσιολογική επιβεβαίωση και που δεν έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης, ως νοσηλευόμενοι ή εξωτερικοί ασθενείς, δύνανται να χορηγούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και για διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας που θα αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
γ. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση νωτιαίου μυελού, λοιμώξεις ΚΝΣ μικροβιακής, ιογενούς και παρασιτικής αιτιολογίας, οξεία εγκεφαλομυελίτιδα, οξεία μυελίτιδα, μυελοπάθεια ή οξεία πολυνευροπάθεια ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού και έχουν πλέον μόνιμα κινητικά νευρολογικά ελλείμματα (ατελή και πλήρη μονοπληγία,
ημιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, πάρεση ή πληγία άνω άκρων), δύνανται να χορηγούνται έως οκτώ (8)
συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και έως έξι (6) μήνες το χρόνο, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
δ. Σε δικαιούχους ασθενείς με τα εξής χρόνια νευρολογικά ή μυοσκελετικά νοσήματα που έχουν εκδηλώσει
κινητικά ελλείμματα/δυσλειτουργίες, όπως:
Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, υδροκέφαλος φυσιολογικής ενδοκράνιας πίεσης, χρόνια εγκεφαλοπάθεια – εγκεφαλίτιδα, χρόνια νευροπάθεια (μονονευροπάθειες/πολυνευροπάθειες), παθήσεις μυών (μυοπάθειες, αμυοτονίες), νευροδερματικά σύνδρομα (νευρινωμάτωση/οζώδης σκλήρυνση κ.ά.), χρόνια απομυελινωτικά νοσήματα (πολλαπλή σκλήρυνση/χρόνια φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια), παθήσεις του συνδετικού ιστού (με συμμετοχή του Ν.Σ.) και αγγειίτιδα νευρικού συστήματος, ρευματικά νοσήματα, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, με παραμορφώσεις και λειτουργική έκπτωση αρθρώσεων
και μυϊκών ομάδων και του αναπνευστικού συστήματος, δύνανται να χορηγούνται έως οκτώ (8) συνεδρίες/ μήνα
και ως έξι (6) μήνες ανά έτος, με έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ανά μήνα, από ιατρό σχετικής με το νόσημα ειδικότητας και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ειδικά για πάσχοντες από πολλαπλή σκλήρυνση, χορηγούνται οκτώ (8) συνεδρίες ανά μήνα, κάθε έτος. Εναλλακτικά, σε περίπτωση πρόσφατης νοσηλείας κατά το προηγούμενο τρίμηνο, δύνανται να χορηγούνται οκτώ (8) συνεδρίες τον μήνα, έως τέσσερις (4) μήνες, πλέον όσων αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος κατά τη νοσηλεία ιατρού και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, που επισυνάπτεται στο μηνιαίο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.
ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρέων νοσημάτων που προκαλούν μόνιμη κινητική αναπηρία και που δεν κα-
λύπτονται από τις προαναφερθείσες ενδείξεις, ο δικαιούχος ή νόμιμος εκπρόσωπος του δύναται να υποβάλει
αίτημα ενώπιον του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου, στο οποίο να επισυνάπτεται γνωμάτευση με λεπτομερές
ιατρικό ιστορικό και περιγραφή της τρέχουσας κινητικής κατάστασης του ασθενούς, να περιγράφονται τα είδη,
ο αριθμός, η διάρκεια της φυσικοθεραπείας και να διευκρινίζεται η προσδοκώμενη θεραπευτική ωφέλεια.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δύνανται να εγκρίνονται έως οκτώ (8) συνεδρίες το μήνα και για τέσσερις (4) μήνες.
Ασθενείς που παρακολουθούν πρόγραμμα κλειστής ή ανοιχτής αποκατάστασης σε Κ.Α.Α. ή και σε κλινικές ΦΙΑΠ
δημόσιου νοσοκομείου και ο θεράπων ιατρός σχετικής ειδικότητας με την πάθηση που προκάλεσε το έλλειμμα,
κρίνει ότι δεν χρήζει πλέον συνέχισης του προγράμματος αποκατάστασης σε Κ.Α.Α., δύναται να λάβουν συνεδρίες
φυσικοθεραπείας 12 (δώδεκα) ανά μήνα, για διάστημα έως 6 μήνες συνολικά από την έναρξη της αποκατάστα-
σης σε Κ.Α.Α.
στ. Σε περίπτωση που οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται κατ’ οίκον επί αποδεδειγμένης αδυναμίας μετακίνησης του ασθενή που θα βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό και θα θεωρείται από ελεγκτή γιατρό, οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις που εκτελούνται κατ’ οίκον δύνανται να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, κινησιοθεραπεία, χειρομαλάξεις, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και ηλεκτροθεραπεία.
Η αποζημίωση ορίζεται στα 15 ευρώ ανά συνεδρία.
ζ. Σε πάσχοντες από κυστική ίνωση αποζημιώνονται έως δέκα (10) συνεδρίες το μήνα ετησίως.
η. Όσοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) ως (ζ) καταβάλλουν συμμετοχή 10% στο κόστος φυσιοθεραπειών, όταν διενεργούνται σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.