Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4511 τ. Β ́/15-10-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/49/167596/E3/08-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)».
fek_2018_4511b