ΦΕΚ για την επιλογή στελεχών

ΘΕΜΑ:« Γνωστοποίηση ΦΕΚ »

Σας ενημερώνουμε ότι:

fek_2018_4412b
Α) στο ΦΕΚ 4412 τ. Β΄/03-10-2018 δημοσιεύθηκαν:
1) η αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση: «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων»,
2) η αριθμ. Φ.353.1/21/159794/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων»,
3) η αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση: «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων».

fek_2018_4424b
Β) στο ΦΕΚ 4424 τ. Β΄/05-10-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΡΙΛΑ