Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας.
Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:
1. Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
2. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας
3. Πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τον « Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών », ενώ για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου ειδικότερα σας παραπέμπουμε στο σύνδεσμο
http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU.pdf .
Επίσης σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ. 2018/09.03.2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» το οποίο σας έχει αποσταλεί με το αρ. πρωτ.
Φ.201.011.292.Α1 /31.05.218 έγγραφό μας.
Διευκρινίζεται ότι ο « Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών » διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας με την υποχρέωση να ενημερωθεί η Οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε το παρόν να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Μονάδας και να κοινοποιηθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ