Σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.

«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση που έχουν εξαντληθεί όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση των αξιολογικών πινάκων που βρίσκονται σε ισχύ και απαιτείται νέα προκήρυξη για την κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσης, αυτό θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με
αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
Β. Για την απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4547/2018, από τις οποίες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 και της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄ 1) προκύπτει ότι η απαλλαγή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ-
ΑΠΥΣΔΕ).
Γ. Για τις προϋποθέσεις ορισμού υποδιευθυντή βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση που προκύψει κενή ή κενούμενη θέση αυτή καλύπτεται κατόπιν προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναπλήρωσης (άρθρο 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ