Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής
Απόφασης με αριθμ. Φ20/121377/Δ4/17.07.2018 με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ.
Φ20/83241/Δ4/ 21-05-2018 (Β΄ 1890) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Τομέων και
Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. Φ20/107330/ Δ4/28-06-2018 (Β΄ 2635) όμοιά της”, η οποία δημοσιεύτηκε στο
τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3371 και ημ/νία δημοσίευσης 10-08-
2018 (ΦΕΚ 3371/τ.Β΄/10.08.2018).