Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.

fek_2018_2316b

κδ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία:
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τρεις (3) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): δέκα (10) θέσεις,
γγ) Θεολόγων (ΠΕ 01): μία (1) θέση,
δδ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τρεις (3) θέσεις,
εε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): δύο (2) θέσεις,
στστ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): δύο (2) θέσεις,
ζζ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,
ηη) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας,
θθ) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
ιι) Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση,
ιαια) Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση,
ιβιβ) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,
ιγιγ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και
ιδιδ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.