Τι αλλάζει στους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων

Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές.
Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής (Νομός 4547)

Μέχρι σήμερα σε 9 τμήματα είχαμε 1 υποδιευθυντή και σε 12 τμήματα είχαμε 2 υποδιευθυντές