Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool»


Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 29.03.2018 ώρα 09:00 έως 30.03.2018 ώρα 17:00 για την αποδέσμευση των εγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας.
Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή μπορεί να διαγραφεί.
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ&ΔΕ