Πρόσκληση Δ/ντών και Εκπ/κών για συμμετοχή σε σεμινάριο για τις δημιουργικές εργασίες

Θέμα: « Πρόσκληση Δ/ντών και Εκπ/κών για συμμετοχή σε σεμινάριο για τις δημιουργικές εργασίες ».

Σας παρακαλούμε, όπως μέσω της ΔΔΕ Φθ/δας ενημερωθούν οι Δ/ντές, Υποδ/ντές των Λυκείων, Δ/ντές και Υποδ/ντές Γυμνασίων που όμως έχουν οργανική θέση σε Λύκειο, Εκπ/κοί των Λυκείων καθώς και οι εκπ/κοί Γυμνασίων που διδάσκουν σε τάξεις Λυκείου της ΔΔΕ Φθ/δας, για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα επιμόρφωσης με θέμα «Δημιουργικές εργασίες», σύμφωνα με τις αρ. Πρωτ.: 137552/Δ2/17-8-2017, 140102/Δ2/24-8-2017 και 143184/Δ2/31-8-2017 εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, από 9.00π.μ έως 13.30μ.μ στο 6ο Λύκειο Λαμίας.

Η συμμετοχή στο εν λόγω σεμινάριο είναι υποχρεωτική.
O Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Λαμίας

Χρήστος Θ. Τσαδήμας
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 11