Ωράριο Δ/ντών & Υπ/ντών Σχ. Μονάδων

ΘΕΜΑ: Ωράριο Δ/ντών & Υπ/ντών Σχ. Μονάδων

Για τον ορθό υπολογισμό των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικούς και ενόψει της πρόσληψης αναπληρωτών, σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολικών μονάδων οφείλουν να εξαντλούν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Χρήστος Ι. Δημητρίου

Προσθήκη του διαχειριστή: