Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο-Λύκειο Λαμίας

τα σχετικά έγγραφα

Στο παραπάνω αρχείο περιέχονται τα παρακάτω έγγραφα:
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΩΝ.xls
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΕΕΓ-Λ.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –
Λυκείου Λαμίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική
αίτηση συνοδευόµενη από φάκελο υποψηφιότητας µε δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται
οµαδοποιηµένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα, από
28-08- 2017 έως και 01-09-2017