ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘ/ΔΑΣ

ο πίνακας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. οι υποψήφιοι Δ/ντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας εντός τριών (03) ημερών, από 19-07-2017 έως και 21-07-2017.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:

αυτοπροσώπως,
με FAX (2231029689) ή
ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης ([email protected]).

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης