Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2012

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2012.
(ΑΔΑ: Β4ΩΜ9-Θ0Κ)

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. Υ.251/11314/Β6 /1-2-2012 εγκύκλιός μας
(ΑΔΑ:ΒΟΖ29-Ο86).

Τα ΦΕΚ που αναφέρονται στις δύο παραπάνω υπουργικές αποφάσεις:
fek_2009_373b.pdf
fek_2010_55b.pdf
fek_2009_422b.pdf
fek_2010_529b.pdf
fek_2011_262b.pdf