Ψηφιακές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΘΕΜΑ: Ψηφιακές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς –
«Ανακαλύπτω-Δημιουργώ Συμμετέχω»- Νέος δικτυακός τόπος
(https:// go.minedu.gov.gr)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολουθώντας τις διεθνείς
εκπαιδευτικές τάσεις και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές και
πρακτικές στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στον ενεργό
μελλοντικό κοινωνικοποιημένο πολίτη.
Στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινάει στα σχολεία. Μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμες, ανοιχτές στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στοχεύοντας στην ενημέρωση και ανάδειξη των διαθέσιμων και αναπτυσσόμενων υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr.
Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες & υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.
Στόχος είναι ο δικτυακός τόπος να επεκταθεί προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ώστε να αποτελέσει μια ανοιχτή διαδικτυακή πύλη που θα προσφέρει
κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχόμενου που παράγεται ή έχει παραχθεί και θα εξακολουθεί να παράγεται στη χώρα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εποπτευόμενους και έγκριτους φορείς καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο https://go.minedu.gov.gr
και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο φόρουμ (στην επιλογή Προτάσεις-Επικοινωνία)
για τα επόμενα στάδια ανάπτυξής του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 1-11-2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Φ25/1562/182938/ΓΔ4