Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
—–
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Email : [email protected]
Πληροφορίες : Καραμαλάκου-Λάππα Μ.
Τηλέφωνα : 2103442222, 2103442224
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 26/10/2016
Αρ. Πρωτ: 179214/Δ7

Θέμα: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι η επιχειρηματική δράση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.
Σκοπός των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι:
– να αναδείξουν τη σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, με σεβασμό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον.
– να ωθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών
πρωτοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην πραγματοποίηση θετικών κοινωνικών αλλαγών.
– να καλλιεργήσουν στους/στις μαθητές/τριες στάσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, να προωθήσουν την αλληλεγγύη και να εξυπηρετήσουν το γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου.
Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως κοινωνική υπευθυνότητα, στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, κριτική σκέψη, ανάληψη ρόλων ευθύνης, ικανότητα επικοινωνίας, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Παράλληλα ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους και διάφορα επαγγέλματα που ίσως ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν
σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα, είτε στο μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου, καθώς και στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Υποστήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτής της θεματικής προσφέρει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν./JA Greece).
Το ΣΕΝ προτείνει σχετικά προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε μαθητές/τριες από διαφορετικά σχολεία, διαφορετικές περιοχές της χώρας και διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ αναδεικνύουν τον ρόλο και την αξία του εθελοντισμού για την κοινωνική ανάπτυξη.
Προγράμματα που προτείνονται από το Σ.Ε.Ν./JA Greece σε αυτή τη θεματική είναι τα εξής:
– Εικονική Επιχείρηση (Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Το πρόγραμμα αποτελεί μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές/τριες δημιουργούν μια μαθητική επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν «ρόλους», με στόχο τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και διακρίνονται από καινοτόμα χαρακτηριστικά. Κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια μιας σειράς ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, ώστε να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική τους ευθύνη ως μελλοντικοί επαγγελματίες που οφείλουν να υπηρετούν το κοινό καλό και να σέβονται το περιβάλλον.
Στις ικανότητες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: ομαδοσυνεργατικότητα, ανάλυση αναγκών, οργάνωση, επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, λήψη απόφασης, ανάληψη ευθύνης, επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού, στρατηγικής και προγραμματισμού, δέσμευσης στην ποιότητα και εκτίμησης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης.
Από το 2013 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 200 μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις σε σχολεία όλης της επικράτειας, τα οποία έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους, συστήνοντας διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρισμούς και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και συνθήκες. Πρόσθετο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη δικτύωση μεταξύ των σχολείων, σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο, με κοινό όραμα την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων μελλοντικών πολιτών και επαγγελματιών.
Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί και η δυνατότητα συμμετοχής των
μαθητών/τριών σε Πανελλαδικούς και Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς, όπου
συναγωνίζονται με μαθητές/τριες από άλλα σχολεία στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες από την Γ’ Γυμνασίου έως και την Γ’ Λυκείου, ενώ, επιπλέον, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και της Β’ Λυκείου.
– Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (Γ’ Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
Το πρόγραμμα υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδικτύου και εστιάζει στην έννοια της
κοινωνικής επιχείρησης. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να ενθαρρύνει τους/τις
μαθητές/τριες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν για να γίνουν ενεργοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες και υπεύθυνοι επαγγελματίες στο μέλλον. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η διενέργεια διαδικτυακού διαγωνισμού, ενώ παρέχεται υποστήριξη μέσω διαδικτύου από εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων.
Λοιπές δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
Προτείνεται, επίσης, η πραγματοποίηση ευρύτερων εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας. Τέτοιες δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τη διά ζώσης ή διαδικτυακή συνεργασία του σχολείου με φορείς της αγοράς εργασίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ή την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνεργασίας η συμμετοχή των φορέων της αγοράς εργασίας θα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση.
Δηλώσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΣΕΝ/ JA Greece υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sen-programs.senja.gr/ .
Για την επικύρωση της διαδικασίας η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται, επιπλέον, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/ντρια του σχολείου είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected], είτε μέσω fax στον αριθμό 2130700066. Επιπλέον, τα
ενδιαφερόμενα σχολεία αποστέλλουν την πρόταση υποψηφιότητάς τους και στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με παράλληλη κοινοποίηση στα οικεία Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π). Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΣΕΝ/ JA Greece.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://senja.gr/ ή να επικοινωνήσετε με την κυρία Ελίζα Παυλίδη στο τηλέφωνο 2130788600.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΠΑΝΤΗΣ