17-10-16 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας

17-10-16 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας Β εξαμήνου 2016 θα γίνουν στις 26/11/2016, προς τούτο καλούνται:

1) ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο σώμα αξιολογητών, παρακαλούνται μέσω του ιστότοπου https://evaluators.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και κωδικό που έχουν από την κατάθεση των αιτήσεων την περίοδο Μαΐου 2016, να επικαιροποιήσουν από Δευτέρα 17/10/2016 και ώρα 10.00 μέχρι την Πέμπτη 20/10/2016 και ώρα 10:00:
Α) τον Νομό Διαμονής τους
Β) τα στοιχεία επικοινωνίας τους εάν έχουν αλλάξει (Τηλ. Επικοινωνίας , Διεύθυνση)
Γ) τυχόν αλλαγές που αφορούν την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του πίνακα μοριοδότησης («Εκπαίδευση») της υπ’ άριθμ: 54654/Κ1/1-4-2016 ΑΔΑ: 700Α4653ΠΣ-Ζ19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σε αυτή την περίπτωση (περίπτωση Γ) θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή νέας αίτησης και αφού την εκτυπώσουν και την υπογράψουν να την στείλουν μαζί με τον νεοαποκτηθέντα τίτλο αποκλειστικά στο γραφείο 1152, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier)στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Γραφείο 1152 1ος όροφος
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ
έως την Δευτέρα 24/10/2016 και ώρα 15.00

 

Όσοι συμμετείχαν στις εξετάσεις της 25ης Ιουνίου 2016 δε χρειάζεται να επικαιροποιήσουν την παράγραφο 2 του πίνακα μοριοδότησης («Εμπειρία σε Εξετάσεις Ελληνομάθειας της ΓΓΔΒΜΝΓ») , καθώς αυτή η συμμετοχή έχει προσμετρηθεί αυτόματα από το σύστημα.

 

2) ΝΕΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο σώμα αξιολογητών/τριων στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την υπ’ άριθμ: 54654/Κ1/1-4-2016 ΑΔΑ: 700Α4653ΠΣ-Ζ19 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στο https://evaluators.minedu.gov.gr από Δευτέρα 17/10/2016 και ώρα 10.00 μέχρι την Πέμπτη 20/10/2016 και ώρα 10:00.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και την εκτυπωμένη από το σύστημα και υπογεγραμμένη αίτησή τους, αποκλειστικά στο γραφείο 1152, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Γραφείο 1152 1ος όροφος
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ
έως την Δευτέρα 24/10/2016 και ώρα 15.00

 

Επισημαίνουμε πως μόνο οι προαναφερόμενοι τρόποι αποστολής θα γίνουν δεκτοί , οποιοσδήποτε άλλος θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την πρόσκληση.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου επικαιροποιημένου πίνακα.
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας